vedtægter

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historieSøg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Vedtægter for Lokalhistorisk forening

Vedtægter for Lokalhistorisk forening for tidligere Dianalund kommune


§  1 Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for tidligere Dianalund kommune.


§ 2     Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskab til historien i det område, der bestod af Dianalund kommune, sognene Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse, hver for sig og samlet.


§  3 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, virksomheder m.v.


§  4 Foreningskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. stk 2:  Kontingentet betales for et år ad gangen forud. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december stk 3:  Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af revisorerne. stk 4:  I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer. stk 5:  Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende. stk 6:  Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentet. 


§  5 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de 3 afgår på ulige årstal og de 2 på lige årstal. Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. stk 2:  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt og i øvrigt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. stk 3:  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutningerne vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. stk 4:  Lederen af lokalarkivet er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.


  § 6   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle har 1 stemme pr. medlemskab. stk 2:  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i en lokal ugeavis eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsordenen. stk 3:  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for den begærede generalforsamling. stk 4:  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:     1:  Valg af dirigent     2:  Valg af referent     3:  Valg af 3 stemmetællere     4:  Formandens beretning     5:  Indkomne forslag     6:  Regnskab     7:  Fastsættelse af kontingent.     8:  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter     9:  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant   10:  Eventuelt Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk 5:  Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder sagen.


§ 7 Til vedtægtsændringer kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

§ 8 Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal være vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. stk 2:  I tilfælde af ophør skal foreningens midler tilfalde Lokalarkivet for tidligere Dianalund kommune. stk 3:  Bestyrelsen skal ved foreningens ophævelse fungere videre, indtil opgørelsen af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt.


Således vedtaget på den oridinære generalforsamling 13.3. 2019             

 


Ja tak
 
 
 
 
 
 

* Skal udfyldes

Som medlem af Lokalhistorisk forening:


Støtter du/I op om lokalarkivet


Støtter du/I op om foreningen


Modtager du/I lokalforeningens årskriftet


Modtager du foreningens nyhedsbreve


Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016