vedtægter

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historie

 

 

Søg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Vedtægter for Lokalhistorisk forening

Vedtægter for

Lokalhistorisk forening for gammel Dianalund kommune

 

§ 1. Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse sogne, i kort form: Gammel Dianalund kommune

 

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskab til historien i de fire sogne hver for sig og samlet.

 

§ 3. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, institutioner, virksomheder m.v.

 

§ 4. Foreningskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 2: Kontingentet betales for et år ad gangen forud. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3: Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af revisorerne.

Stk. 4: I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer.

Stk. 5: Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk. 6: Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentet.

 

§ 5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 4 afgår på ulige årstal og de tre på lige årstal. Endvidere vælges 2 stedfortrædere, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt og i øvrigt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutningerne vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed optages sagen til fornyet behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle har 1 stemme pr medlemskab.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i en lokal ugeavis/ skr. meddelelse til medlemmerne og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsordenen.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for den begærede generalforsamling.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Regnskab.

4.Fastsættelse af kontingent.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelse og 2 stedfortrædere.

7.Valg af revisorer og stedfortræder.

8.Eventuelt

 

Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tages afstemningen om ved en efterfølgende generalforsamling. Er der her atter stemmelighed, bortfalder sagen.

 

§ 7. Til vedtægtsændringer kræves beslutning på en ordinær generalforsamling.

 

§ 8. Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal være vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: I tilfælde af ophør skal foreningens midler tilfalde Lokalarkivet for Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse sogne.

Stk. 3.: Bestyrelsen skal ved foreningens ophævelse fungere videre, indtil opgørelsen af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt.

 

Vedtaget på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling 29.3. 2007

 

 

Ja tak
 
 
 
 
 

* Skal udfyldes

Som medlem af Lokalhistorisk forening:

 

Støtter du/I op om lokalarkivet

 

Støtter du/I op om foreningen bag lokalarkivet

 

Modtager du/I lokalforeningens årskriftet (i 2016 var det bogen "Sande historier fra Åmosen", normalpris: kr.: 125,- i 2017 var det "7 gårde fra Dianalund, Niløse, Skellebjerg og Tersløse" til 100 kr.)

 

Modtager du/I foreningens medlemsbreve

 

Modtager du foreningens nyhedsbreve

 

Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016